تلقین تراپی

هوا خنکه.هوا خنکه.هوا خنکه.هوا خنکه.هوا خنکه.هوا خنکه.خوا هنکه.خنا هوکه.کوا خنهه....

/ 1 نظر / 18 بازدید
الف.رها

همه چی آرومه .... دیری دین دین دین .... ترانه تراپی