این من تکراری

بیرون نرو.در و پنجره را ببند.پرده ها را هم بکش.آینه ها راجمع کن.خسته شدی؟بشین و یک لیوان آب بخور. چیه؟ ها؟ توی آب هنوز خودت را می بینی؟میخواهی آب نخوری؟چیزی نمی شود فقط میمیری

/ 2 نظر / 2 بازدید
Mody

آب میوه هم هستا، چی میل دارید؟[چشمک]

dr-mari

عجب بیچاره تنهایی!!![ناراحت]