برای نسل بعدی

گمانم اگر یک روزی یک عده آدم حسابی آمدند و تصمیم گرفتند آموزش این مملکت را درست کنند بیش از آنکه درسی را حذف کنند باید درس اضافه کنند؛ آنقدر که چیز هست که باید از بچگی،از مدرسه،وسط دویدن های زنگ تفریح،وسط تغذیه نصف کردن ها،وسط از جلو نظام ها،وسط مقنعه کشیدن ها،وسط قهر کردن ها،وسط زنگ ورزش ها یادمان میدادندو مجبورمان میکردند مشق کنیم.

/ 1 نظر / 14 بازدید