حديث قدسی۱

«بگو آنگاه که بیافریدیمتان عمرآ فکر میکردیم اینقدر پررو باشید که به نام خودمان حرفهای خودمان را تحریف کنید.»

                                            آیه ی nام.سوره ی(n+۱)ام

/ 7 نظر / 2 بازدید
کيوان

شرمنده فرموديد خانم دکتر...

متوترکسات

خانم دکتر ادعای نبوت کن...کاره‌ای می‌شی! در ضمن اين چند وقته کجا بودين ما خبر نداشتيم... بلينکمتون يا نه؟

دندان پزشک کاذب!

ميگم تو هم پتانسيل خدا بودن رو داری ها. حيف که خدا از اول يکی بوده وگرنه ميتونستی الان اعلام خدايی کنی

گلاره

به کيوان:نميخواد تشکر کنی.سريعتر وسايلتو جمع کن.شرتو کم کن!... به ژاندارک:زبونتو به رخ من میکشی؟بیا به متو ترکسات:نبوت چیه؟ما داریم سر خدایی بحث میکنیم تو میگی نبوت؟عجب!این چند وقته هم همینجا بودیم والااا.بلینک ببینیم!ما هم شما را به همچنین! به جناب کاذب:حیف؟چرا حیف؟عجب!شماها چرا اینقد منو دست کم میگیرین؟؟؟

عماد

سلام يا ايها الذين شرکوا، توبوا و قل اغلطی و کام بک اگين.

مهران

به نام خدا اين دروغه . چون خدا علم بی نهايت داره و اون قسمت (فکرنميکرديم) نشان می ده که اين حديث جعليه .