چنين گفت زرتشت

ای انسان ! گوش دار!
نیم شب ژرف چه میگوید؟
«خفته بودم؛خفته بودم؛
«از خواب ژرف برخاسته ام.
«جهان ژرف است؛
«ژرف تر از آن که روز گمان کرده است.
«رنج آن ژرف است
«لذت؛ ژرف تر از محنت
«رنج میگوید :گم شو!
«اما هر لذتی جاودانگی میخواهد؛
«جاودانگی ژرف ژرف را!

/ 4 نظر / 8 بازدید
Mody

از بس ژرف بود، من غرق شدم. کمکککککک [صدای پلوق پلوق آب میداد، بعد چندتا حباب روی آب ظاهر میشه و همه چیز تمام]

مريم

سلام گلاره چقدر ژرف بود می دونی از بس ژرف بود نفهمی منم ژرف شد برای همينم هرچی تلاش کردم چون خيلی ژرف بود هيچی نفهميدم می دونی اين همه پيچيدگی و ژرفا برای آدمای ساده و کم عمقی مثل ما قابل قبول نيست

خواب آلوده

ژرف شدن سکوت و سکون شب را می طلبد و برعکس این طور خداوند شب و روز را در هم می آمیزد استفاده کردم سپاس