دلم تنگه کاش مىرفتم ىه جاى دور که کسى نشناستم کاش مىشد پووووووووووووووووف

/ 3 نظر / 19 بازدید
affa

با هر تغییری آینه رو نگاه کن ... اگه دوست داشتی خودت رو ... نترس ... برو جلو :)

مردی در تبعید

بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است. گوش کن ، دورترین مرغ جهان می خواند...

آذرخش

گاهی آنقدر سریع میرویم که حتی فرصت نمیکنیم. نگاهی به پشت سرمان بیاندازیم