دیوار

دیوار روبروی منزل ما را
دیروز
 نقاش ها سپید یکدست کرده اند
دیشب
 با رنگ سرخ
چیزی شعاری بر آن نوشته اند
دیوار
 امشب ملافه ایست که مجروحی خونبار
 افتاده روی ‌آن
 در انتظار پرستار


«فرخ تمیمی»

/ 0 نظر / 2 بازدید