حکايت مترسک

ایستاده در باد

 شاخه ی لاغر بیدی کوتاه

 بر تنش جامه ای انباشته از پنبه و کاه

 بر سر مزرعه افتاده بلند

 سایه اش سرد و سیاه

 نه نگاهش را چشم

 نه کلامش را پشم

 سایه ی امن کلاهش اما

 لانه ی پیر کلاغی است که با قال و مقال

 قارو قار از ته دل می خواند:

         _آنکه می ترسد

                                    می ترساند!

                        

                                                                     «قیصر امین پور»

/ 16 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
باد صبا

سلام دستتون درد نکنه شعر قشنگی بود. (البته بيشتر دست آقای امين پور درد نکنه. يه چيز بی ربط هم به اين شعر بگم. اين صفحه رو ببينيد جالبه3jokes.com/data/concentration_test.htm

عماد

سلام ظاهرش از خودم بود ولی باطنش نه. پيوندمان هم مبارک!

خود من

... بالا را كه مي خوانم مي بينم آغوش را بغل نوشته ام ! خواستم عوضش كنم ولي خب چه كنم بك اسپيسم اينجور موقع ها از كار مي افتد !!! انسان وقتي دوست مي دارد حتما نه حكما در آغوش مي گيرد ! در آغوشش مي گيرند نوازشش مي كنند ... برايش اشك مي ريزند ... اينها نشانه هاي دوست داشتن و ايمان داشتن و عاشق شدن و .... نمي دانم ! حال اين حكم ها چگونه اجرا شود بستگي به متهم و شاكي و قاضي ببينندگانش دارد !!!

من کيستم؟

اهان ! حالا درست شد!!!! شعر رو بايد اين طوری بنويسی!

مهران

سلام.به سختی کار کردم تا بدستش اوردم به خاطر همین قدرش رو خوب میدونم اما طرف داداشم بود نمیشد چشمامو رو هم بذارم.در ضمن من از مترسک مزرعه خیلی خوشم میاد چون لا اقل ازارش به ادما نمیرسه بلکه منافع هم داره تازه شبیه ادما هم هست بازم به اون مترسک.

هرهررهرهرهر

´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶ ´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´¶¶´´´´´´´´...´´´´´´´´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶ ´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶ ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶ ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶ ´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶ ´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶ ´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶ ´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶ ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´ ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶ ´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶ ´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´ ´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶ ´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶ ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Anita

حالا درست شد ! کجاههههههههيييييی گلاره !؟

Mody

چرا آپ نمی کنی؟ قول میدم تند تند آپ نکنم تا روحیه بگیری