چندان دوردست نیست.سی کیلومتر تا نزدیک ترین شهر(شهر؟) فاصله دارد.مردم؟بیچاره ها.فقط همین.از سرماخورده ی زنبورزده تا عقرب زده ی مشکوک به تب مالت.از لباس محلی با بوی گوسفند تا مانتوی مارک دار و عطر گرانقیمت...

/ 0 نظر / 48 بازدید