هرچقدر شنیدن آهنگ هایش سرخوشم کند،چهره ی این روزهایش با آن چشم های مهربان اما بی رمق و آن موهای یک دست سفید فقط نگرانی عایدم می کند.کاش به رسم همان آن ور آبی ها کمی موهایش را رنگ میکرد یا یکجوری مخفی میکرد گذشت سالها را یا ... نمیدانم.کاش همیشه بماند.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید