سکوت

به تو نگاه می کنم

و میدانم

تو تنها نیازمند یک نگاهی

تا به تو دل دهد

آسوده خاطرت کند

بگشایدت

تا به در آیی
.

من پا پس می کشم

و در ِنیم گشوده

به روی تو

بسته می شود!

 

                                                      «مارگوت بیگل»

/ 0 نظر / 2 بازدید