بین آنهمه بیمار با خونریزی و ورم و شکستگی یکی شان حسادتم را برانگیخت.

اسمش «صاحب جان» بود...

/ 0 نظر / 3 بازدید