از گذشته به آینده

به مرور می فهمی که باید برای کارهایی که نکردی دلیل منطقی داشته باشی نه کارهایی که کردی.

/ 2 نظر / 4 بازدید
خواب آلوده

نرفتن هر راهی رفتن راه دیگر یست، بزرگ راه ها، راههای پاخورده یا نخورده، راه های به درون یا به بیرون، راه های همراهی یا تنهایی بودن و نبودن، کردن و نکردن دوروی یک سکه اند اکنون، خود دلیل و منطق هر گذشته ایست، به کمال، و کمال منطق اکنون جز با معیار لذت مرگ و تولد، سنجیدنی نیست، آنچه می شویم

خواب آلوده

چه عروسکات قشنگن چه ناز آویزونشون کرده :)) اون خره رو مخصوصا خیلی دوست دارم خیلی بی چاره است :)) آخی! لباساش خیس شده بود!