دادگاه بعدی

پس از آنکه دادستان متن کیفرخواست را خواند،یکی ازبستگان یکی از مرده ها به نمایندگی از همه ی مرده ها دفاعیه را خواند:

ما یکسری اغتشاشگر بودیم که به تحریک رهبران کودتا و با همکاری جاسوسهای انگلیسی و آمریکایی و با نقشه ی آنها خودمان را کشتیم وشبانه و بطور بی نامو نشان خودمان را در قطعه ٣٠٢ خاک کردیم.مدتی که آنجا دفن بودیم سکوت قبرستان باعث شد که به اعمال خودمان فکر کنیم و به اشتباهات و فریب خوردگی‌مان پی ببریم.دراینجا از اعمال خودمان اعلام انزجار می کنیم و از قطعه ی ٣٠٢ بهشت زهرا استعفا می دهیم.و از دادگاه میخواهیم آقایانموسوی و کروبی و خاتمی را محاکمه کنند.

/ 0 نظر / 2 بازدید