مثلپاندایاحمقیبودن

بهخیالدرختچسبیدن

ترسازفرقخوابوبیداری

مثلمردهبهتختچسبیدن

خستهدرانتظارهیچجواب

بهسؤالاتسختچسبیدن

خستگیلباسازتنها

بهتنبندرختچسبیدن!

 

                     «سید مهدی موسوی»

/ 5 نظر / 3 بازدید
حسین سلیمیان

یک مشت رهگذر...[چشمک]

الف.رها

[گل][گل]

مهزاد

دوس داشتم.خیلییییییییییییییییییییی

الف.رها

کاش می شد به حرمت شاعرانه ها, عاشقانه زیست, در روزگاری که عشق حتی از غنیمت جنگی هم غنیمت تر است , باید مثل پاندا سخت به درخت عشق چسبید.