Xx

                                                                                               

حساب میدان دیدگی و هفت خطی و نازک‌کاری های زنانه نیست.خاصیت ایکس است که وقتی جفت میشود،چنان عمیق هزارتو می سازد که هیچ ریسمان آریانی راه به بن‌بستش نمی برد.آنهمه ایکس‌ دوگانه‌ هم که اینطور نیستند،طبیعت را فدای مصلحت کرده اند.طبیعتی که می روید روزی ازشان.

/ 2 نظر / 3 بازدید
ساناز

سلام قلم سبزی داری موفق باشی[گل][گل]

Mody

به ساناز: هر روز به قلمش کود شیمیایی میده، سبز شده[نیشخند][خنده][قهقهه][نیشخند]