آرزو می کنم

گاه آرزو میکنم زورقی باشم برای تو

تا

بدانجا برمت که میخواهی.

زورقی توانا

به تحمل باری که بر دوش داری.

زورقی که هیچ گاه واژگون نشود.

هر اندازه که تو ناآرام باشی یا

متلاطم باشد،

دریایی که در آن می رانی.

 

                                                                           «مارگوت بیگل»

/ 0 نظر / 15 بازدید