خدا با لبخندی مهرآمیز به من میگوید:

«آهای! دوست داری برای مدتی خدا باشی و دنیا را برانی؟»

میگویم:

«البته به امتحانش می ارزد!کجا باید بنشینم؟چقدر باید بگیرم؟کی وقت ناهار است؟چه موقع کار را تعطیل کنم؟»

خدا میگوید:

«سکان را بده به من! فکر نمیکنم هنوزآماده باشی...»

                                                                            

                                                                                  «شل سیلوراستاین»

پ.ن:دیدین که! بهم پیشنهاد شد٬خودم قبول نکردم! :d