تو کجایی؟

در گستره ی بی مرز این جهان

من در دوردست ترین جای جهان ایستاده ام

کنار تو

تو کجایی؟

در گستره ی ناپاک این جهان

تو کجایی؟

من در پاک ترین مقام جهان ایستاده ام

بر سبزه شور این رود بزرگ که می سراید

برای تو

                       

                                                                               «احمد شاملو»