شب در چشمان من است...

                                    به سیاهی چشم هایم نگاه کن!

روز در چشمان من است...

                                    به سفیدی چشم هایم نگاه کن!

شب و روز در چشمان من است...

                                    به چشم های من  نگاه کن!

                    

      پلک اگر فرو بندم...

                                    جهانی در ظلمات فرو خواهد رفت

                                                                                           «حسین پناهی»