این روزها که میگذرد٬

                       _ هر روز

         احساس می کنم که کسی در باد٬  فریاد می زند . . .        

                                                                                             «قیصر امین پور»