رئیس جمهور از تلویزیون٬ درآمد ناخالص ملی را با احتیاط تمام! اعلام کرد.

رئیس بانک مرکزی روی دسته ی مبل کوبید و گفت:«باز هم اشتباه کرد٬ هشت سال است اشتباه می کند.»

زن از آشپزخانه داد زد:«خودت را ناراحت نکن! مگر در این هشت سال کسی فهمیده یا اعتراض کرده؟!»

رئیس بانک مرکزی گفت:«حرفِ این چیزها نیست٬ باید تمام ارقام را دوباره عوض کنیم»