عاقبت پرونده ام را٬

                                           با غبار آرزوها

              خاک خواهد بست روزی٬

                                            باد خواهد برد باری

              روی میز خالی من٬

                                            صفحه ی باز حوادث

                                                            در ستون تسلیت ها٬

                                               نامی از ما یادگاری . . .

                     

                                                                   «قیصر امین پور ۱۳۸۶ـ۱۳۳۸»