حس تعلق داشتن به کسی یا جایی مثل حس پرستیدنه؛ آدمیزاد تمام عمرش را دنبال چیزهاییست که به آنها تعلق پیدا کند.درست مثل پرستیدن که حتی اگه پیغمبری هم خدایی رو بشارت نداده باشد٬ خودش یک بت سنگی میسازد و جلویش زانو میزند! تو گویی این هم غریزه ای است...

شاید تفاوتشان تنها٬در کلی و جزئی بودن دلیلشان باشد:

دلیل اولی تنهایی که انسان در خودش احساس میکند و دومی تنهایی دسته جمعی نوع بشر در کائنات است.