هزار کاکلی شاه در چشمان توست

                                                             هزار قناری خاموش در گلوی من. . .

    

                       عشق را؛

                                       ای کاش!

                                                   زبان سخن بود. . . .