جهان بشریت به کسب آزادی توفیق نخواهد یافت٬مگر آنکه روح خود را با فرهنگ بسیط تقویت کند؛ و به تقویت فرهنگی روح خویش توفیق نخواهد یافت٬مگر آنکه آزادی را فراچنگ آورد!

                                                                                                                   «ریختر»