چه نعمتی است نادانی برای بال های پرنده!

                                         دانستن؛

             

                       حجم قفس را به رخ بال های پرنده می کشد. . .

                                            

                                                                                             «حسن حسینی»