د۱ـ من نمیدونم مشکل تو با این پسره چیه؟تو این دوره زمونه پسر به این خوبی کم پیدا میشه.

د۲ـ از کجا میدونی خوبه؟

د۱ـ خوب ببین موهاش مدل تیغ تیغیه٬  ساعت تیسوت رو دستشه٬ ماشینش هم زانتیاست٬باباش هم پولداره. . .

--------------------------------------------

پ۱ـ بیا! بیا برو به این دختره شماره بده.خوب تیکه ایه.

پ۲ـ چطور؟

پ۱ـ ببین دماغش عملیه٬کمرش باریکه٬کلآ ۵۰ کیلو نیست٬موهاش های لایته٬من آمارشو دارم باباش هم پولداره.دیگه چی میخوای؟

---------------------------------------------

نظر عُلَمایانه:نچ نچ نچ حرام است این روابط!

نظر احمدی نژادانه: (درحالیکه لبخند ملیحی! برلب دارد)اصلآ چنین روابطی در ایران وجود خارجی ندارد!

نظر خاتمیانه:(لبخند ممتد بدون پلک زدن یکجوری که هرکی هرجور خواست برداشت کند)

پ.ن:به نقش پدر پولدار توجه دارید؟