ـ دونستن خوشبختی نمیاره.

_ راحتی که میاره.آدمی که میدونه خیالش راحته.

ـ شاید هم دونستن عذابش بده.

_ اگه دنیاش عوض بشه به عذابش می ارزه.

                                                                        «از فیلم شبهای روشن»

 

واقعآ می ارزه؟