داشتم فکر میکردم که اگه آدم و حوا از اون میوه ی ممنوعه نخورده بودند خیلی ها از کار بیکارمیشدن:

شیطان٬ فرشته هایی که بدی ها را یادداشت میکنن٬ عزرائیل٬ جبرئیل٬ پیغمبرها و از همه مهمتر معلم دینی ها!