«بگو آنگاه که بیافریدیمتان عمرآ فکر میکردیم اینقدر پررو باشید که به نام خودمان حرفهای خودمان را تحریف کنید.»

                                            آیه ی nام.سوره ی(n+۱)ام