آنچه ما را به نابودی خواهد کشاند اینهاست:
ـ سیاست بدون اصول.
ـ لذت بدون وجدان.
ـ علم بدون شخصیت
ـ تجارت بدون اخلاق.

                                         «مهاتما گاندی»

پ.ن:عجب قدرتی داشته این مرد.در عجبم!