برای نوروز از طرف یک دوست یک کتاب جیبی هدیه گرفتم.دیروز خوندمش؛چیزهای جالبی توش نوشته بود:

زن جنس ضعیف نیست.اتفاقآ مرد است که جنس ضعیف است.

مردان تنها در یک زمینه بر زنان برتری دارند و آنهم زور بازوست٬یعنی در زمینه ی امور حیوانی!در زمینه های دیگر٬ مرد بهیچ وجه از زن قویتر نیست.

زن ۵ سال بیشتر از مرد عمر میکند.

زنان نسبت به بیماری مقاوم تر از مردان اند.

مردان بیشتر از زنان دیوانه میشوند٬

مردان بیشتر از زنان دست به خودکشی میزنند؛

البته زنان بیشتر از مردان از خودکشی دم میزنند٬ اما هیچ وقت به گفته ی خود عمل نمی کنند و هر وقت به قصد خودکشی قرص میخورند٬قر صها را پیش از خوردن می شمارند؛البته٬ عالم و آدم را هم خبر می کنند!

انرژی زنانه٬ قدرت ویژه ی خود را دارد.این قدرت به عضلات مربوط نمی شود؛قدرت زنانه  از جنس قدرت محمدعلی کلی نیست.

قدرت زنانه از جنس قدرت بوداست!

پ.ن۱:این باشد تا بعدآ لیست کاملی از تفاوتهای (شاید برتری های)فیزیولوژیک زنان بر مردان بنویسم!