یه همچین شبی هم که چیز خاصی کم و کسر نیست,دلت که برای پیچیدگی تنگ شد,دلت که برای کانفلیکت تنگ شد می فهمی که کرم از خودت است.بله.