که عمر رویای من به سر رسید...

باختم من همه عمر دلدادگی رو...