گذشته؛

 تخم مرغی شکسته است٬ آینده؛

تخم مرغی که مرغی روی آن خوابیده است٬زمان حال؛

دل من است٬آهنگ دل من؛

آهنگی جاودانه است!

                                             «پل الوار»

پ.ن:مودی آپ نکرده؟یعنی دعای من برآورده شده؟من دارم ایمان میارم. . .