شما که سواد داری ، لیسانس داری ، روزنامه خوونی...
با بزرگون میشینی ، حرف میزنی...همه چی میدونی...
شما که کله ت پُره ، معلم مردم گنگی
واسه هر چی که میگن جواب داری ، در نمیمونی
بگو از چیه که من دلم گرفته...
راه میرم دلم گرفته ، می شینم دلم گرفته
گریه می کنم ، می خندم ، پا میشم، دلم گرفته...

" محمد صالح اعلا "