دلم برای دوسال پیش تنگ شده است.شاید هم بیشتر.قبل از دوسال پیش.برای پنج سال پیش.برای وقتهایی که بی هوا خوشحال بودم.برای وقت هایی که دنیا یک خط راست بود اینهمه پیچیدگی نداشت.برای وقتی که هنوز واقعیت زندگی و آدمهایش اینقدر خودش را نشان نداده بود.وقتی که دوست داشتن یک خط صاف بود.دوست داشته شدن یک خط صاف بود.آینده یک خط صاف بود...