چه جنت چه دوزخ توی شاه برزخ

برانی برانی بخوانی بخوانی