هر کسی اصول خودش را دارد.اصل من هم پایبندی به ارائه تصویر بی نقص از خود است.گفتن این جمله به بدی ِگفتن "من معتاد هستم" است.شاید هم بدتر.فقط من و آن معتاد میدانیم که چه چیزهایی را با چه چیزی معامله کرده ایم.حالا اما چندوقتی است که با تصویرم غریبم.زیادی دوریم از هم و دلیلی نمیبینم بیخودی دنبال خودم بکشمش.جایش باشد تخم مرغ و گوجه هم سمتش پرت می کنم.اما شبیه سایه،ناخواسته به من وصل است.

بله من یک "پایبند به ارائه تصویر بی نقص از خود" هستم که تصمیم به ترک دارد.