هر هفته در رای گیری پارازیت شرکت میکردم این هفته اما نه.این هفته به معدود برنامه ای که وجود من یا عقایدم را به رسمیت میشناخت اعتراض دارم:

از نگاه من شخصیت خوب این هفته دو گزینه ناموزون دارد.مجید توکلی در یک گزینه،پگاه آهنگرانی،فاطمه معتمدآریا،مرضیه وفامهر و مهناز محمدی در گزینه دیگر.آیا بنا بوده مجید توکلی را به یاد مردم بیاوریم؟آیا مقایسه ای بین مجید توکلی و پگاه آهنگرانی و معتمدآریا در کار است؟آیا قابل مقایسه اند؟و اصن باید مقایسه شوند؟آیا قرار است به مردم نشان بدهیم که پگاه آهنگرانی که برایتان شناخته شده تر است،بازیگر است،پدر و مادرش این و آنند و ... را بیشتر دل میسوزانید و مجید توکلی را کمتر؟

برای نسل ما که تازه داریم برابری و پذیرش را یاد میگیریم،تازه از دوره "ما و پولدارها" عبور کرده ایم،چنین یادآوری هایی جز آنکه عقب بکشدمان سودی ندارد.

ضمنن تقصیر بی خبری(نه بی توجهی) مردم متوجه رسانه هایشان است.یکی از رسانه هایمان هم پارازیت.

از نظر من مجید توکلی و پگاه آهنگرانی-در این لحظه- فرقی ندارند.هردو زندانی سیاسی اند در یک زندان.درست نیست ما(در خارج از زندان) آنها را جدا کنیم...