شاید فکر کنی فاصله ها مهم نیست.شاید فکر کنی از کیلومترها آنطرف تر هم میتوان آنقدر محبت کرد تا محبت دید.میتوان آنقدر بخشید که دلگرم شد.میتوان آنقدر تمرین صبر کرد که از پا افتاد.میتوان آنقدر عشق داد که خالی شد.

اما فاصله های دیگری در کار است.فاصله هایی کوتاهتر.کوتاهتر اما واقعی تر:

فاصله عشق و نفرت که یک لحظه بیشتر نیست.به اندازه پنج شماره.از حالا تا وقتی پیامت را اشتباه سند کنی.

فاصله حماقت و اعتماد... که شاید به زور چندساعتی طول بکشد.

فاصله امید و یاس که به سختی به ماه میرسد.

فاصله گذشته ای متصل به آینده با گذشته ای مدفون که ...

فاصله ی ما تا "من یا تو؟!"