فردی با سقراط در باب ازدواج کردن مشورت میکرد.سقراط به او چنین گفت:«هر کاری دوست داری انجام بده چون قطع نظر از اینکه چه بکنی پشیمان خواهی شد».

پ.ن:یکی از دوستان که پارسال همین موقع ها مزدوج شده بود ؛میگفت:. . . .(بدلیل دو تن از دوستان نزدیک که اینجا را میخوانند و آن معلوم الحال را میشناسند از آوردن ادامه ی پ.ن معذوریم.با تشکر)

پ.ن:ولی چیزهای خوبی میگفت. . .