صبح را با خبر مرگ شروع می کنیم

دل خوش به اینکه تا شب،

مسببش پیدا شود

شب که خوابیدیم،

گروهی به گروه دیگری تجاوز می کنند

صبح دوباره دنبال مسبب ماجراییم

تا شب.

هر روز

هر شب.

دلخوشیم در خواب