و عجیب لذتی دارد استراق سمع . . . به جان همگی مان!

پ.ن:اینجا ماندگاریم!بهمین منظور لینکها را برگرداندیم.برید خوش باشید!(باید از اینجا برویم اما چه کنیم که تنبلی امانمان را بریده.پس هستیم فیلآ)