اینکه احمق و ساده لوح بنظر بیایم بیشتر از آنکه احمق باشم آزارم میدهد.آیا احمقم؟