روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

فروپاشی قواعد اخلاقی خطری است که جامعه را تهدید می کند.این بار این خطر با پخش صدای یک زن در ورزشگاه صدهزارنفری آزادی که همگی مرد هستند،خودنمایی کرد. نوارصوتی دوتیم فوتبال در استادیوم آزادی پخش شد که در یکی از آنها یکی از مجریان زن رادیو،گوینده این نوار صوتی بود.بعد از آنکه تلاش های مربوط به اختلاط زن و مرد در ورزشگاهها با شکست مواجه شد،اکنون همان انحراف از این طریق دنبال می شود.