کا ش نبودند این قوانین نانوشته ی میان انسانها ؛کاش . . .