نگاه هایت را بدزد!

حرف هایت را بدزد!

خنده هایت را بدزد!

همه را برای من بیاور......