اما

   با این همه

     تقصیر من نبود

                        که با این همه ......

     با این همه امید قبولی

در امتحان ساده ی تو رد شوم

اصلآ نه تو . . . . . نه من!

     تقصیر هیچ کس نیست

    از خوبی تو بود

     که من

                        بد شدم!